OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPICJENTA

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku inspicjenta należeć będzie przede wszystkim:

Zakres obowiązków:

• Organizacyjne kierowanie próbami i przedstawieniami, odpowiedzialność za punktualne ich rozpoczynanie i prawidłowy przebieg.

• Koordynacja działań zespołu aktorskiego, technicznego oraz realizatorów w czasie prób i spektakli poprzez kontrolę stanu przygotowania sceny oraz środków inscenizacji spektaklu tj. scenografii, kostiumów, rekwizytów, zmian technicznych, ruchu scenicznego.

• Prowadzenie egzemplarza inspicjenckiego spektaklu, w którym znajdują się informacje o zmianach technicznych w spektaklu, wejścia i zejścia aktorów ze sceny, plan scenografii, opis rekwizytów oraz inne informacje dotyczące przebiegu spektaklu.

• Suflowanie podczas prób i przedstawień.

• Przygotowanie i nadzór nad prawidłowym ustawieniem i eksploatacją rekwizytów, dekoracji, kostiumów, kontrola sprawności urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji próby i przedstawienia.

• Dbanie o kształt artystyczny spektaklu poprzez koordynację przepływu informacji między zespołem aktorskim, reżyserem, zespołem technicznym.

• Powiadamianie zespołu o zmianach rozkładu zajęć w próbie, przedstawieniu, zmianach obsadowych w spektaklu.

• Sporządzanie raportów z prób, przedstawień, wydarzeń.

• Nadzór nad stanem kostiumów i rekwizytów do przedstawień oraz ich magazynowaniem.

• Współpraca z innymi działami Teatru w celu realizacji wydarzeń edukacyjnych, promocyjnych itp.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu pracowników,
 • samodzielność i systematyczność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • dokładność w wykonywaniu zadań.

Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury oraz znajomość języka obcego ( angielski, niemiecki)

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie,
 • umowa o pracę, pełen etat,
 • wynagrodzenie od 3010 zł brutto – 4000 zł brutto,
 • pracę w nowym zespole z możliwościami rozwoju.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: Inspicjent–ogłoszenie.

 Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25.10.2022 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 1. CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane).

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)

4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).

5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

POBIERZ OGŁOSZENIE