OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. KADR

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. kadr należeć będzie przede wszystkim:

– sporządzanie umów o pracę, dokumentów kadrowych

– przygotowywanie kart ewidencji czasu pracy, 

– prowadzenie akt osobowych,

– kontrola terminów badań oraz szkoleń bhp pracowników,
– obliczanie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, honorariów, prowizji i innych wynagrodzeń,

– naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych

– prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.

– opracowywanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji płacowej.

– kompletowanie i składanie wniosków emerytalnych i rentowych.

– prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

– sporządzanie przelewów bankowych związanych z wynagrodzeniami.

– sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,

– sporządzanie deklaracji do PFRON

– wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń.

– kontakt z ZUS, US

Wymagania:

– wykształcenie wyższe lub średnie 

– co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

– znajomość przepisów prawa pracy, 

– praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych

– umiejętność obsługi komputera (m.in. Microsoft Excel). 

– dokładność, 

– pracowitość, 

– komunikatywność, 

– dobra organizacja pracy własnej

– umiejętność pracy w zespole

– wysoka kultura osobista

Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury

Ponadto kandydat musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Oferujemy: 

– stałe zatrudnienie

– umowa o pracę, pół etatu;

– pracę w nowym zespole z możliwościami rozwoju;

– zatrudnienia na umowę o pracę od września 2021

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: Kadry – ogłoszenie

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 sierpnia 2021 roku. 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

  • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane).

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)

4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).

5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ