OGŁOSZNIE O PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU TEATRU

Teatr Kameralny w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na wynajem lokalu na cele związane z prowadzeniem kawiarni / lokalu gastronomicznego podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszym budynku przy ul. Grodzkiej 14-16. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.

Lokal mieści się przy ul. Grodzkiej 16 w zabytkowej części teatru, tzw. Domku Rybaka. Posiada powierzchnię użytkową 111,10 m2 i obejmuje następujące pomieszczenia:

  1. sala wielofunkcyjna (wyposażona w 10 stolików kawiarnianych oraz 40 krzeseł kawiarnianych) – o powierzchni 93,7 m2; wejście na salę z głównego holu wejściowego,
  2. bar (obniżony pod katem najmłodszych widzów kontuar baru z półkami i przyłączeniami elektrycznymi dla lodówki, kasy itp., blat roboczy wyposażony w zlewozmywak, umywalkę i szafki, półka ekspozycyjna oraz tablica sucho ścieralna do prezentacji oferty / menu) – o powierzchni 10,7 m2; wejście do baru z korytarza przy głównym holu wejściowym, niezależne od wejścia na salę wielofunkcyjną,
  3. zaplecze baru (zmywalnia / magazyn z szafkami z blatem roboczym oraz zmywarko – wypażarką gastronomiczną) – o powierzchni 6,7 m2; wejście na zaplecze z sali wielofunkcyjnej.

Zapraszamy do wizji lokalnej w naszych pomieszczeniach po wcześniejszym umówieniu terminu z Działem Administracyjnym pod numerem telefonu 887 467 265 lub za pośrednictwem e-maila: inwestycje@teatrkameralny.com Możliwe jest przesłanie skanu rzutu lokalu w formacie pdf.

Lokal może być wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie na cele związane z prowadzeniem kawiarni / lokalu gastronomicznego tylko i wyłącznie w czasie organizowania przez teatr wydarzeń kulturalnych, których harmonogram będzie dostarczany Najemcy z odpowiednim, ustalonym wyprzedzeniem.

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa nie ma możliwości wstępu do lokalu dla jego gości bezpośrednio z ulicy (wejście jedynie z holu głównego teatru). Do lokalu z głównego holu prowadzą schody, przy których zainstalowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W ocenie złożonych ofert będzie podlegało również zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Teatr nie posiada miejsc parkingowych. Ogólnodostępne, płatne parkingi znajdują się po drugiej stronie ul. Grodzkiej, Zamawiający nie gwarantuje ich dostępności.

Po stronie Najemcy leży wyposażenie lokalu w niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt oraz spełnienie wymogów przewidzianych dla zaplanowanego rodzaju działalności wraz z uzyskaniem stosowych zgód i zezwoleń, w szczególności dot. wymagań higieniczno – sanitarnych.

Termin realizacji przedmiotu umowy: nie wcześniej niż od. 01.03.2023 r. do nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Złożenie oferty z opisem prowadzonej działalności oraz wysokością czynszu nie jest jednoznaczne z jej wyborem. Zamawiający po otwarciu ofert przystąpi do drugiego etapu postępowania tj. negocjacji z każdym z Najemców, którzy złożyli ofertę. Wstępem do negocjacji będą dane zawarte w ofercie złożonej w trakcie postępowania.tj.: wysokość czynszu płatnego miesięcznie z góry, do dnia 10 (dziesiątego) każdego miesiąca w stałej wysokości począwszy od dnia podpisania umowy oraz opis proponowanej działalności.

Poza czynszem Najemca będzie zobowiązany co uiszczania opłat eksploatacyjnych (ciepło, zużycie wody i odbiór ścieków, podatek od nieruchomości – ryczałt, energia elektryczna – wg wskazań licznika).

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę w niniejszym postępowaniu.

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@teatrkameralny.com lub w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem lokalu w budynku Teatru Kameralnego w Bydgoszczy” w biurze Teatru Kameralnego w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 14-16. Termin składania ofert: godz. 12.00, dn. 24.02.2023 r. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

3. Oferta i wszystkie załączone dokumenty sporządzane lub wypełnione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Najemcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Kierownik Działu Administracyjnego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, tel. 887 467265, e-mail: inwestycje@teatrkameralny.com

Załączniki do pobrania:

1) Formularz oferty

2) Treść ogłoszenia