Dyrektor Teatru Kameralnego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru.

Aktualizacja ogłoszenia (z dnia 30.06.2021 roku):

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej komisja nie wyłoniła kandydata. Konkurs został nierozstrzygnięty.

______________________________________________________________________________

Aktualizacja ogłoszenia (z dnia 16.06.2021 roku):

W dniu 15 czerwca 2021r. odbyło się otwarcie kopert i analiza nadesłanych ofert pod względem formalnym. Ofertę przesłało 5 kandydatów. Wszystkie oferty spełniły warunki formalne określone w naborze. Kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

______________________________________________________________________________

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru, ustala się niżej wymienione kryteria, które winni spełniać kandydaci:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o profilu: ekonomicznym, w tym: zarządzanie, marketing, prawo i administracja.

2) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku pracy lub na stanowisku kierowniczym (do wymienionych okresów wlicza się także czas trwania tzw. kontraktów menadżerskich).

3) znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym: przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy.

4) mile widziana znajomość specyfiki organizacji pracy w instytucjach kultury, w tym: procesów produkcji i eksploatacji przedstawień, zagadnień dotyczących prawa pracy oraz zamówień publicznych.

5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8) obywatelstwo polskie.

2. Dodatkowe wymagania:

1) umiejętność pracy i zarządzania zespołem oraz tworzenia dobrych relacji w zespole opartych o kodeks etyki zawodowej.

2) znajomość w stopniu dobrym, przynajmniej jednego nowożytnego języka obcego;

4) dyspozycyjność;

5) komunikatywność.

3. Zakres zadań na stanowisku:

1) działanie w porozumieniu, konsultacji oraz na polecenie Dyrektora Teatru;

2) zarządzanie bazą/mieniem Teatru, w tym: wynajem, dzierżawa, sprzedaż (sprzętu, sal, budynków etc.);

3) nadzorowanie pracy zakładowej komisji inwentaryzacyjnej i podejmowanie decyzji dotyczących środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;

5) nadzorowanie przygotowania i realizacji wniosków dotyczących funduszy strukturalnych, pomocowych, programów operacyjnych i innych, służących pozyskiwaniu środków pieniężnych na rozwój i działalność bieżącą Teatru;

6) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych;

7) kontrola prawidłowości zapisów w regulaminach, zarządzeniach, okólnikach, wytycznych dotyczących organizacji pracy w Teatrze;

8) zastępowanie Dyrektora w zakresie zarządzania i organizacji pracy Teatru podczas jego nieobecności lub na jego polecenie;

9) zarządzanie lub nadzorowanie zarządzaniem zasobami ludzkimi, a w szczególności zajmowanie się sprawami osobowymi zespołu technicznego, administracyjnego i obsługi oraz realizacją zatrudnienia i płac, a także dbanie o prawidłowe stosunki pracy wynikające z zapisów Kodeksu Pracy;

10) koordynowanie pracą działów Teatru i organizacją pracy poszczególnych komórek;

11) nadzorowanie wykonania planu rzeczowo-finansowego;

12) analiza kosztów i przychodów oraz analiza zobowiązań i należności;

13) nadzorowanie zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą;

14) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;

15) dbanie o wizerunek Teatru;

16) nadzór nad inwestycjami Teatru.

4. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) miejsce pracy: Teatr Kameralny w Bydgoszczy, ul. Grodzka 14-16

3) pierwsza umowa o pracę: na czas określony na okres 12 miesięcy.

5. Wymagane dokumenty:

1) deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację kandydowania na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru Kameralnego w Bydgoszczy wraz z danymi kontaktowymi: adresem do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz nr telefonu;

2) życiorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć, a także oświadczenie o którym mowa w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia;

3) kwestionariusz osobowy;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty itp.);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, tj.: świadectwa pracy w razie, gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie pracodawcy lub zaświadczenie o okresie wykonywania kontraktu menedżerskiego lub innej umowy nazwanej i nienazwanej oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

6) pisemną graficzną prezentację struktury organizacyjnej Teatru z uwzględnieniem stanowisk i ilości etatów w poszczególnych komórkach i/lub samodzielnych stanowiskach oraz zależności pomiędzy komórkami organizacyjnymi i/lub samodzielnymi stanowiskami;

7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

11) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn.zm) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby postępowania konkursowego.

Do oferty mogą być dołączone dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (opinie, rekomendacje). Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kserokopie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 4 i pkt 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Oferta powinna zawierać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz nr telefonu. Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz wszelkie inne informacje związane z przedmiotowym konkursem będą umieszczane na stronie internetowej Teatru Kameralnego w Bydgoszczy: www.teatrkameralny.com. W związku z powyższym, oferta kandydata powinna zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie www Teatru Kameralnego w Bydgoszczy mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego”. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do II etapu konkursu oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 14 czerwca 2021 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA TEATRU KAMERALNEGO W BYDGOSZCZY. NIE OTWIERAĆ” na adres: Teatr Kameralny w Bydgoszczy, biuro w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5; 85-070 Bydgoszcz lub osobiście w sekretariacie Teatru (pod ww. adresem), codziennie w dni robocze do godz.15.30. O terminie decyduje data wpływu do biura Teatru. Oferty, które wpłyną do biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

1. Regulamin trybu pracy komisji konkursowej oraz kwestionariusz osobowy i wzór oświadczenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO) do pobrania ze strony internetowej Teatru Kameralnego w Bydgoszczy pod adresem www.teatrkameralny.com/ogłoszenia

2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 569 998.

3. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po zakończeniu postępowania konkursowego.

Materiały do pobrania:

  1. REGULAMIN
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO
  3. Kwestionariusz kandydata w wersji PDF oraz WORD