Wakacyjny konkurs teatralno-filmowy „Wytrzyszczka”.

Lubisz podróże? A może chciałbyś gdzieś pojechać, a musisz siedzieć w domu? Zapraszamy do kreatywnych podróży z Teatrem Kameralnym!

Waszym zadaniem będzie stworzenie krótkiego filmu wyjaśniającego nazwę miejscowości w Polsce, w której spędzacie wakacje lub do której chcielibyście pojechać. Historie przez Was zrealizowane nie muszą być prawdziwe. Jesteśmy otwarci na waszą wyobraźnię i niezwykłe opowieści o tym, skąd się wzięła nazwa danej miejscowości. Inspiracją do Waszych działań będą: książka Michała Rusinka „Wytrzyszczka, czyli tajemnice nazw miejscowości”, mapa Polski oraz filmy zrealizowane przez aktorów Teatru Kameralnego dostępne na naszym kanale YouTube (https://www.youtube.com/teatrkameralnybdg) oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/teatrkameralnybdg).

Niech w filmach grają Wasze ręce, stopy, małe przedmioty. Możecie rysować, malować. Nie pokazujcie całej swojej twarzy. Oczywiście możecie np. puścić do nas oko. 😉 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Nagrody przyznamy w dwóch kategoriach: 6-10 lat i 11-14 lat. Maksymalna długość filmu: 2 minuty. Zapraszamy rodziców do tworzenia filmów wraz dziećmi, pomocy szczególnie tym młodszym uczestnikom naszego konkursu.

Na Wasze prace czekamy do 31 sierpnia 2021 roku. Konkurs rozstrzygniemy we wrześniu.

Filmy ślijcie na adres edukacja1@teatrkameralny.com, dołączając imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu.

Regulamin konkursu zamieszczamy poniżej.

Regulamin wakacyjnego konkursu teatralno-filmowego „Wytrzyszczka”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu oraz Administratorem danych osobowych jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy, ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 15.07.2021 – 31.08.2021 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021 r. O rozstrzygnięciu konkursu i sposobie odbioru nagród uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 5. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach 6-10 lat i 11-14 lat.
 6. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

II ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Inspiracją do realizacji filmów przez uczestników będą: książka Michała Rusinka „Wytrzyszczka, czyli tajemnice nazw miejscowości”, mapa Polski oraz filmy zrealizowane przez aktorów Teatru Kameralnego, udostępniane na kanale YouTube Organizatora (https://www.youtube.com/teatrkameralnybdg) oraz na Facebooku Organizatora (https://www.facebook.com/teatrkameralnybdg). 
 2. Zadaniem Uczestnika będzie stworzenie krótkiego filmu, wyjaśniającego nazwę miejscowości w Polsce, w której spędza wakacje, do której chciałby pojechać, lub takiej która go zaintrygowała.
 3. Historie wyjaśniające nazwy miejscowości nie muszą być prawdziwe. Organizator nagrodzi najbardziej kreatywne podejście do tematu.
 4. Maksymalny czas trwania nadsyłanych filmów to 2 minuty.
 5. Format i technika realizacji filmu jest dowolna (preferowany format mp4).
 6. Rodzice i opiekunowie mogą współtworzyć film wraz z Uczestnikiem, pomagać, szczególnie młodszym dzieciom.
 7. W filmie mogą grać: ręce, stopy, małe przedmioty, fragmenty twarzy Uczestnika. Nie może być widoczna cała twarz uczestnika. Uczestnicy mogą rysować, malować. Filmy mogą być wykonane dowolną techniką.
 8. Filmy, wraz z informacją zawierającą imię i wiek Uczestnika, przyjmujemy drogą elektroniczną. Należy je nadsyłać na adres edukacja1@teatrkameralny.com Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem platformy WeTransfer lub pokrewnych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac, dystrybucji filmów nadsyłanych przez Uczestników za pomocą dowolnych kanałów promocyjnych należących do Organizatora lub z nim współpracujących. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz przetwarzanie danych osobowych jej autora i udzieleniem praw na jej wykorzystanie, utrwalenie i powielenie za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji placówki zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie  celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 
 10. Warunkiem wydania nagrody jest odbiór nagrody przez rodzica lub opiekuna dziecka.
 11. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Laureat nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 12. W momencie odbioru nagrody laureat powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń.
 13. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu oraz wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Konkursu.
 5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.