KONKURS – Gdzie się podziała literka ,,a”?

Może ukryła ją gdzieś Królowa Narnii, a może zdmuchnął ją wilk, a może zamknęła ją w kłudle Panna Łomot? Znasz rozwiązanie tej zagadki? Narysuj je w formie komiksu i prześlij na adres edukcja@teatrkameralny.com. Czeka na Was bilet na wybrany spektakl oraz nagrody niespodzianki!

Inspiracji do swoich prac konkursowych szukajcie w spektaklach Teatru Kameralnego. Jeżeli nie widzieliście jeszcze naszych spektakli, zapoznajcie się z opisami i zdjęciami na stronie Teatru.

Poniżej załączamy regulamin konkursowej zabawy!

Regulamin konkursu teatralno-plastycznego Tajemnicze zniknięcie literki „a”

I WSTĘP
1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy, ul. Grodzka 14-1685-109 Bydgoszcz, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 07.06-21.06.2023 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 czerwca 2023 r. O szczegółach rozstrzygnięcia konkursu i odbioru nagród uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
5. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody i jedno wyróżnienie.
6. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

II KONKURS
1. Zadaniem Uczestnika będzie stworzenie komiksu, wyjaśniającego zniknięcie literki „a” z neonu Teatru Kameralnego w Bydgoszczy.
2. Historie wyjaśniające nazwy jej zniknięcie nie muszą, a nawet nie powinny być prawdziwe. Organizator nagrodzi najbardziej kreatywne podejście do tematu.
3. Inspiracją do realizacji komiksów będą spektakle, postacie w nich występujące, opisy przedstawień i zdjęcia zamieszczone na stronie Teatru Kameralnego w Bydgoszczy.
4. Format i technika realizacji komiksu jest dowolna.
5. Rodzice i opiekunowie mogą współtworzyć komiks wraz z Uczestnikiem, pomagać, szczególnie młodszym dzieciom.
6. Komiksy, wraz z informacją zawierającą imię i wiek Uczestnika, przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów/zdjęć. Należy je nadsyłać na adres edukacja@teatrkameralny.com.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac nadsyłanych przez Uczestników za pomocą dowolnych kanałów promocyjnych, należących do Organizatora lub z nim współpracujących.
8. Warunkiem wydania nagrody jest odbiór nagrody przez rodzica lub opiekuna dziecka.
9. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Laureat nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
10. W momencie odbioru nagrody laureat powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń.
11. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu oraz wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Konkursu.
5. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej nadanej listem poleconym na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na przebieg Konkursu nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu wstrzymuje możliwość dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
6. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub adres e-mail, daty i miejsca odbioru nagrody, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
7. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila.
8. W przypadku zgłoszenia reklamacji administratorem danych osobowych jest: Teatr Kameralny w Bydgoszczy.
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
10. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika i Opiekuna: a) imię i nazwisko b) adres korespondencyjny lub adres e-mail.
11. Uczestnikom, którzy złożyli reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.
12. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników którzy złożyli reklamację nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
13. Dane Uczestników którzy złożyli reklamacje nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
14. Dane Uczestników którzy złożyli reklamację będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
15. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
16. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO.17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.